كۆبوونه‌وه‌ی خانه‌نشینكراوانی ته‌ئمین ئیجتیماعی

رۆژی چوارشهممه‌ ٢٩ی رێبهندان، كۆمهڵێك له‌ خانهنشینكراوانی تهئمین ئیجتیماعی، له‌ شارهكانی تاران، رهشت، ئههواز، زهنجان، گورگان، سنه‌ و مهشههد، كۆبوونهوهی نارهزایهتییان بهرێوهبرد.

به‌ پێی راپۆرتهكان، خانهنشینكراوانی نارازی، له‌ تاران له‌ بهرامبهر بینای مهجلیسی رژیم، ههروهها له‌ شارهكانی ئههواز، زهنجان، مهشههد و رهشت، له‌ بهرامبهر بینای ئۆستانداری ئهم شارانه‌ و له‌ سنه‌ و گورگان، له‌ بهرامبهر بینای ئیدارهی گشتیی تهئمین ئیجتیماعی، كۆبوونهوهی نارهزایهتییان بهرێوهبردنارازییان كۆی گشتی داخوازییهكانیان بهم شێوهیه‌‌ راگهیاندووه‌: زیاد كردنی حقووقی مانگانهیان و هاوسان سازی حقووقهكانیان، بهرێوهچوونی مادهی ١٩٦ قانونی تهئمیین ئیجتیماعی و لابردنی كێشهی بیمهی تهكمیلی، ههروهها پهرداخت كردنی پاداشی كۆتایی ساڵ و حیساب كردنی سهوابقی پێشه‌ سهخت و زیانبارهكان.