كۆبوونه‌وه‌ی خانه‌نشینكراوانی مۆخابراتی ئۆستانی زه‌نجان

كۆمهڵێك له‌ خانهنشینكراوانی مۆخابراتی ئۆستانی زهنجان، رۆژی دووشهممه‌ ٢٠ی رێبهندان، له‌ نارهزایهتی به‌ پهرداخت نهكرانی حقوق و داخوازیهكانیان، كۆبۆنهوهی نارهزایهتیان بهرێوهبرد.

به‌ پێی راپۆرتهكان، خانهنشینكراوانی بهشدار لهم كۆبوونهوهیه‌ رایانگهیاندووه‌: جێگری سهرۆكی مهجلیس، بهڵینی پێداون كه‌ ٥٠ له‌ سهدی داخوازیهكانیان تا كۆتایی سهرماوهز پێدهدات، بهڵام ههتا ئێستا هیچ یهك له‌ داخوازیهكان جێیهجێ نهكراوه‌.