كۆبوونه‌وه‌ی ده‌رچووانی بواری ئه‌ندازیاری سه‌نعه‌ت نه‌وت

ژمارهیهك له‌ دهرچووانی بواری ئهندازیاری سهنعهت نهوت، ڕۆژی شهممه‌ ٨ی سهرماوهز، به‌ بهڕێوهبردنی كۆبوونهوهیهك له‌ مهیدانی نهوتی دهشتی ئازادگانی جنووبی، خوازیاری دامهزرانیان لهم شیركهته‌ بوون.

ئهم كهسانه‌ هۆكاری ناڕهزایهتییهكهیان گهڕاندووهتهوه‌ بۆ كهڵك وهرنهگرتن لێیان له‌ پڕۆژهكانی مهیدانی نهوتی ئازادگانی جنووبیدهشڵێنپێشتر بهرپرسانی پێوهندیدار بهڵێنیان پێ دابوون كه‌ لهم پڕۆژانه‌ كهڵكیان لێ وهربگرن، بهڵام ههتا ئێستا ئهم بهڵێنانه‌ بهكردهوه‌ دهرنههاتووه‌.