كۆبوونه‌وه‌ی سه‌رتاسه‌ری خانه‌نشین كراوان له‌ ئێران

كۆمهڵێك له‌ خانهنشین كراوانی تهئمینی ئیجتماعی شارهكانی ئێران لهوانه، تاران، كرمان، بۆجنوورد، ڕهشت، ئههواز، ئیسفههان، ئیلام، تهورێز، شووش، كرماشان، ئێسفرایهن، خۆڕهم ئاباد، كهرهج، ئهراك، مهشههد، ههمهدان، برووجێرد، یهزد و شیراز، ڕۆژی یهكشهممه‌ ٢١ی بهفرانبار له‌ ناڕزایهتیی به‌ پێڕانهگهیشتن به‌ داخوازییهكانیان له‌ بهرامبهر ناوهندهكانی دهوڵهتی لهوانه، ئۆستانداریی، فهرمانداریی و تهئمینی ئیجتماعی شارهكانی خۆیان، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، خانهنشین كراوانی ناڕازیی لهم كۆبوونهوهیهدا خوازیاری یهكسان كردنی حقووقهكانیان، پهرداختی پاداشی ئاخری ساڵ، چارهسهركردنی كێشهوگرفتی بیمهكانیان و ههروهها ههژمار كردنی حقووقی كاره‌ سهخت و زیانبارهكان له‌ پێشینهی كاریان بوونناڕازییان ڕاشیانگهیاندووه‌: ئهگهر به‌ خواستهكانیان سهرنج نهدرێ، تا كاتێك كه‌ به داخوازییهكانیان ڕابگهن درێژه‌ به‌ كۆبوونهوهكهیان دهدهن.