كۆبوونه‌وه‌ی سه‌رله‌نوێی كرێكارانی به‌شی فه‌ننی ڕێگای ئاسن

به‌ ههزاران كهس له‌ كرێكارانی بهشی فهننی ڕێگای ئاسن له‌ شارهكانی ئێران، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٦ی سهرماوهز به‌ شێوهی هاوكات له‌ ناڕهزایهتیی به‌ سپاردنی شیركهتی تراوێرس به‌ كهرتی تایبهت و نهبوونی ئهمنییهتی كاری و گوزهرانیان، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، بڕیار بوو له‌ مانگی گوڵانی ئهمساڵ، سازمانی خسووسی سازی لهڕێگهی نامهیهكههوه‌ ڕوو له‌ بهڕێوهبهری گشتی ڕێگای ئاسن، شیركهتی تراوێرس ڕادهستی كهرتی دهوڵهتی بكاتهوه، بهڵام ئێستا و بهدوای تێپهڕبوونی ٦ مانگ، ههیئهتی چاودێری سازمانی خسووسی سازی ئهم شیركهتهی ڕادهستی گرووپی “ئهمیرمهسنوور ئاریا” كردووهتهوه‌. كرێكارانی ناڕازیی ڕایانگهیاندووه‌: كاتێك كه‌ ئهم شیركهته‌ لهژێر چاودێری گرووپی “ئهمیرمهنسوور ئاریادا بوو، حهقدهستهكانیان به‌ تهئخیرهوه‌ پهرداخت دهكرا و بۆ وهرگرتنی مهزایاكانیان دهبوایه‌ چهندین مانگ چاوهرێ بوایهن.