كۆبوونه‌وه‌ی كارمه‌ندانی نه‌خۆشخانه‌ی كه‌وسه‌ر له‌ شیراز

كارمهندانی نهخۆشخانهی “كهوسهری شیراز، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١١ی بهفرانبار، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ پهرداخت نهكرانی بڕی چهندین مانگ حقووق و مهزایایان، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، كارمهندانی ناڕازیی لهڕێگهی بهدهستهوه‌ گرتنی چهندین پلاكارد به‌ ناوهڕۆكی “حقووقهكانمان پهرداخت بكهن، “لهكاتی پهرداختی مۆتاڵباتی پهرهستاری دادپهروهری ڕهچاو بكرێت” و “ئێمه‌ ناڕازیین، خوازیاری وهڵام دانهوهی بهرپرسان به‌ خواستهكانیان بوونكارمهندانی ناڕازیی دهڵێنماوهی ٩ مانگه‌ زێدهكاری و كارانهكانیان پهرداخت نهكراوه‌ و تهنانهت له‌ ماوهی چهند مانگی ڕابردوودا، ههندێ له‌ مهزایاكانیشیان سڕدراوهتهوه‌. ئهمه‌ لهكاتێكدایه‌ كه‌ ههتا ئێستا له‌ بری شیفتی زێدهكاری، هیچ بڕه‌ پارهیهكیان پێ نهدراوه‌.