كۆبوونه‌وه‌ی كامیۆنداران و شۆفیركامیۆنه‌كانی قه‌سر قه‌ند

ژمارهیهك له‌ كامیۆنداران و شۆفیر كامیۆنهكانی شارستانی قهسر قهند، ڕۆژی شهممه‌ ٢٠ی بهفرانبار، له‌ بهرامبهر فهرمانداریی ئهمشاره‌ دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، ناڕازییان له‌ ئێعتڕاز به‌ پچڕانی سههمییهی سووتهمهنی ٣٠٠ كامیۆنی شیركهتی نهوتی چابههار دهستیانداوهته‌ كۆبوونهوه‌ و دهڵێنپچڕانی سههمییهی سووتهمهنی ئهم كامیۆنانه، دهبێته‌ هۆی بێكار بوونی به‌ سهدان كهس.