كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی به‌ندئاوی كانی سێوی نه‌غه‌ده‌

كرێكارانی بهندئاوی كانی سێو، له‌ ئاوایی بیگم قهڵای سهربه‌ شارستانی نهغهده‌ له‌ ناڕهزایهتی به‌ نهدرانی ٤ مانگ حهقدهستی دواخراو، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهپێی ڕاپۆرتهكان، ئهم كرێكارانه‌ كه‌ له‌ چوار مانگ لهمهوبهرهوه‌ حهقدهستیان پێنهدراوه‌ و له‌ ناڕهزایهتی به‌ بایهخ نهدانی بهرپرسان نیسبهت به‌ خواستهكانیان و پهرداخت نهكرانی حهقدهستهكانیان دهستیان له‌ كار كێشاوهتهوه‌ و مانیان گرتووه‌ و شایانی باسه‌ كرێكارانی ئهم بهندئاوه‌ پشتریش له‌ مانگی جۆزهرداندا دهستیان دابووه‌ و مانگرتن و كۆبوونهوهی ناڕهزایهتی.