كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی خزمه‌تگوزاری شاره‌داری ئه‌ڵوه‌ند

به‌ پێی راپۆرتهكان، كرێكارانی شارهداری ئهڵوهند، له‌ نارهزایهتی به‌ پهرداخت نهكردنی حهقدهست و بیمه‌ دواخراوهكانیان، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ وتهی ئهم كرێكارانه، پتر له‌ ١٠ ساڵه‌ كه‌ حهقی بیمه‌ به‌ سازمانی تهئمین ئیجتیماعی پهرداخت ئهكهن، و له‌ ئێستادا به‌ هۆی كێشهكانی سهرچاوهگرتوو له‌ دووباره‌ نهكرانهوهی دهفتهرچهی دهرمانی ئهم كرێكارانه‌ و بنهمالهكانیان، ‌كێشهی مهعیشهتیی جیدیی بۆ خوڵقاندوونشایانی باسه، كه‌ ئهم كرێكارانه، سێ مانگه‌ حهقی بیمهكانیان پهرداخت نهكراوه‌ و ههروهها دوو مانگه  حهقدهستهكانیان دواخراوه‌ و خوازیاری پێراگهیشتنی بهرێوبهران به‌ خواستهكانیان و پهرداختی حهقدهست و مهزایا دواخراوهكانیان بوون.