كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی دامه‌زراوه‌ی تیجاری ئه‌روه‌ند

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی دامهزراوهی تیجاری ئهروهند، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٦ی سهرماوهز، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ پهرداخت نهكرانی مۆتاڵباتهكانیان دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، نزیكهی ٤٠ كرێكاری بهشی نیگابانی، تهئسیسات، خزمهتگوزاری و فهزای سهوز كه‌ پێشینهی ٦ تا ٨ ساڵ كاریان ههیه، لهئێستادا حهقدهستی مانگهكانی خهرمانان، ڕهزبهر و گهڵارێزانیان پێ نهدراوه‌. ئهمه‌ لهكاتێكدایه‌ كه‌ كرێكارانی ناڕازیی ئهم دامهزراویهه‌ ههتا ئێستا چهندین جار لهم پێوهندهدا كۆبوونهوهی ناڕهزایهتییان بهڕێوهبردووه، بهڵام هیچكام له‌ بهرپرسان وهڵام دهرهوهی خواستهكانیان نهبوونشایانی باسه، جگه‌ له‌ دواخرانی حهقدهست و حهقی بیمهكانیان به‌ سازمانی تهئمینی ئیجتماعی، له‌ مانگی خهرمانانهوه‌ ههتا ئێستا به‌ بێ قهرارداد درێژه‌ به‌ كارهكهیان دهدهن.