كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی ده‌ركراوی كارخانه‌ی كاشی ئیرانا

ژمارهیهك له‌ كرێكارانی دهركراوی كارخانهی كاشی ئیرانا، ڕۆژی شهممه‌ له‌ ناڕهزایهتیی به‌ دواخرانی حهقدهست و مهزایاكانیان، له‌ بهرامبهر ئهم شیركهته‌ دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌ و خوازیاری گهڕانهوهیان بۆ سهر كار بوون.

ناڕازییان ڕایانگهیاندووه‌: له‌ سهرهتای مانگی ڕهشهممهی پارهكهوه‌ ههتا ئێستا كارفهرمای كارخانه‌ پێشی به‌ چوونهوهی ههزار و ٣٠٠ كرێكاری ئهم كارخانهیه‌ گرتووه‌. دهشڵێنسهرجهم ١٨٠ كرێكاری قهراردادی له‌ كارخانهی كاشی و سڕامیكی ئیرانا كار دهكهن كه‌ ههركامیان پێشینهی ١٩ ساڵ كاریان ههیه‌ و له‌ سهرهتای مانگی ڕهشهممهوه‌ قهراردادی ١٣٠ كهسیان تازه‌ نهكراوهتهوه‌.