كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی ده‌ركراوی پێترۆشیمیی ئیلام

ڕۆژی شهممه‌ ٢ی ڕهشهممه، كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی دهركراوی پێترۆشیمیی ئیلام، به‌ خواستی گهڕانهوهیان بۆسهر كار و وهرگرتنی حهقدهسته‌ دواخراوهكانیان، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ وتهی كرێكارانی ناڕازی، گشت كرێكارانی دهركراو له‌ زومرهی ئهو كرێكارانهن كه‌ له‌ مانگی گهلاوێژی ساڵی ٩٩دا، له‌ ناڕهزایهتی به‌ زۆربێژیی پهیمانكاران، قهراردادی كاتی كار و به‌ خواستی ههڵوهشاندهنهوهی قهراردادی كاتی، دابین كرانی ئهمنییهتی پیشهیی و ڕاگرتنی شهپۆلی دهكردنی كرێكاران و زیاد كردنی حهقدهستهكانیان، دهستیان دابووه‌ مانگرتنله‌ جهرهیانی ئهم كۆبوونهوهیهدا، ژمارهیهك له‌ كرێكارانی دامهزراویش به‌ پهیوهست بوون به‌ هاوكارانی دهركراویان، خوازیاری ڕاگرتنی دهستبهجێی دهركردنی كرێكاران و دایمی بوونی قهراردادهكانیان بوون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *