كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی شاره‌داریی هووه‌یزه‌

ژمارهیهك له‌ كرێكارنی خزمهتگوزاری شارهدایی هووهیزه، ڕۆژی دووشهممه‌ له‌ ناڕهزایهتیی به‌ پهرداخت نهكرانی حهقدهستهكانیان، له‌ بهرامبهر بینای شارهداریی ئهمشاره‌ دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهوتهی ناڕازییان، چوار مانگه‌ حهقدهست و مهزایاكانیان پهرداخت نهكراوه‌. دهشڵێنسهرهڕای پهرداخت نهكرانی حهقدهستهكانیان، حهقی بیمهكهشیان گونجاو لهگهڵ ڕێژهی حهقدهستهكانیان نییه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *