كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی شاره‌داریی ئاغاجاری

ڕاپۆرتهكان باس لهوه‌ دهكهن كه‌ بهدوای پهرداخت نهكرانی بڕی ٣ مانگ له‌ حهقدهست و مهزایای كرێكارانی شارهداریی ئاغاجاری، ئهم كرێكارانه‌ ڕۆژی شهممه‌ بۆ جارێكی دیكه‌ دهستیان داوهته‌‌ كۆبوونهوه‌.

بهپێی ئهم ڕاپۆرته، ئهم كرێكارانه‌ كه‌ ڕۆژی شهممه‌ ١٠ی خهرمانانیش بههۆی پهرداخت نهكرانی حهقهستی پێوهندیدار به‌ مانگهكانی پووشپهڕ و گهلاوێژ دهستیان لهكار كێشابوویهوه، دهڵێنسهرهڕای دواخرانی حهقدهستهكانیان ههتا ئێستا مۆتاڵباتی ساڵی ٩٧یشیان پێ نهدراوه‌ و شارهدرایی لهم پێوهندهدا هیچ وهڵامێكی نهداوهتهوه‌.