كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی شاره‌داریی فه‌ردیس

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی شارهداریی فهردیس له‌ ئۆستانی ئهلبۆرز، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٦ی سهرماوهز، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ نهگۆڕینی بارودۆخی كاریان بۆ پهیمانی و نهمانی شیركهته‌ پهیمانكارییهكان، له‌ بهرامبهر بینای شارهداریی و دهفتهری پهیمانكار دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

كرێكارانی شارهداریی فهردیس سهبارهت به‌ مۆتاڵباتهكانیان ڕایانگهیاندووه‌: جیا له‌ كێشهوگرفتهكانی پێوهندیدار به‌ شیركهتی پهیمانكاری، ههركامیان بڕی دوو تا سێ مانگ حهقدهستی دواخراویان ههیه‌ كه‌ پهرداخت نهكراوه‌. دهشڵێنشارهداریی فهردیس وهك خاوهكاری سهرهكی دهتوانێ به‌ شێوهی ڕاستهوخۆ لهگهڵ سهرجهم كرێكاران قهرارداد ببهستێت و حهقدهستهكانیان پهرداخت بكات.