كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی شاره‌داری ئه‌ڵوه‌ند

رۆژی دووشهممه‌ ٤ی ڕهشهممه، كرێكارانی شارهداری ئهڵوهند لهنارهزایهتی به‌ كێشهكانی حهقدهست و بیمه، له‌ بهرامبهر بینای ئهم شارهداریه‌ دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

له‌ ماوهی رۆژانی رابردوودا، كرێكارانی پهیمانكاری شارهداری ئهڵوهند، له‌ نارهزایهتی به‌ پێرانهگهێشتنی بهرێوبهران به‌ خواستهكانیان، بۆ چهندهمین جار له‌ ماوهی رابردوودا دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتیبه‌ وتهی ئهم كرێكارانه‌ ٢بۆ ٣ مانگ حهقدهست و بیمهی دواخراویان ههیه‌ و گووشارهكانی ئابووری و مهعیشهتی تهنگی لێههڵچنیون و وێرای چهندین جار كۆبوونهوه‌ و نارهزیهتی دهربڕین بهڵام هێشتا هیچ بهرپرسێك وڵام دهرهوهی خواستهكانیان نهوبووه‌.