كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی شاره‌درایی تاران

ژمارهیهك له‌ كرێكارانی پهیمانیی شارهداریی تاران، ڕۆژی چوارشهممه‌ ٧ی گهڵارێزان، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ دواخرانی حهقدهستهكانیان دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

كرێكارانی ناڕازیی كه‌ لهژێر چاودێریی شیركهتی “هادیان” كار دهكهن دهڵێنپهیمانكارهكان حهقدهست و حهقی بیمهكانیان پهرداخت ناكهن و هیچ ههنگاوێكیش بۆ دابین كردنی ئیمكاناتی بێهداشتی بۆ كرێكاران ههڵناگرنشایانی باسه، زۆربهی كرێكارانی شارهداریی تاران به‌ شێوهی پهیمانی كار دهكهن و ئهم كرێكارانه‌ له‌ ناڕهزایهتیی به‌ دواخرانی حهقدهستهكانیان، بارودۆخی نالهباری كاریان و نهبوونی ئهمنییهتی شوغڵیان دهستیانداوهته‌ كۆبوونهوه‌.