كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی كارخانه‌ی سیمان سێپهر

ژمارهیهك له‌ كرێكارانی كارخانهی “سیمان سێپهر” له‌ شارستانی قیر و كارزین له‌ ئۆستانی فارس، ڕۆژی چوارشهممه‌ ١٧ی بهفرانبار، بۆ چهندهمین جار و به‌ خواستی كرانهوهی كارخانه، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهوتهی یهكێك له‌ كرێكارانی ناڕازیی، بهدوای تهعتیل كردنی كارخانه‌ بههۆی بێ توانایی له‌ دابین كردنی سووتهمهنی پێویست، نزیكهی ٢٥٠ كرێكاری ئهم ناوهنده‌ بهرههمهێنهره‌ و ههزار كهس لهو كرێكارانهی كه‌ به‌ شێوهی ناڕاستهوخۆ لهم ناوهنده‌ بهرههمهێنهر بژێوی ژیانیان دابین دهكرد، لهكار بێكار كراونناوبراو دهشڵێتكارفهرما ئیدیعا دهكات كه‌ گۆڕینی سیستمی سووتهمهنی كارخانه‌ پێویستی به‌ ١٠٠ میلیارد تمهنه‌ كه‌ ناتوانێ ئهم بڕه‌ پارهیه‌ دابین بكات.