كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی نه‌یشه‌كه‌ری هه‌فت ته‌په

كرێكارانی بهشی كهرهستهی میكانیكی دامهزراوهی نهیشهكهری ههفت تهپه، ڕۆژی چوارشهممه‌ ١٠ی بهفرانبار، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ نهدرانی حهقدهستی چهند كهس له‌ هاوكارهكانیان بههۆی غهیبهت، له‌ بهرامبهر بینای بهڕێوهبهرایهتیی بهشی میكانیكی شیركهت كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، چوار كهس له‌ كرێكارانی نهیشهكهری ههفت تهپه‌ به‌ ناوهكانی “یووسف بههمهنی، حهمید مۆبهینی، ئیبراهیم عهباسی مۆجزی و مهسعوود حهیوری، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٨ی خهزهڵوهر له‌ لایهن هێزه‌ ئهمنییهكانی ڕژیم له‌ ماڵهكهی خۆیان دهستبهسهر و دوو ڕۆژ دواتر بۆ زیندانی “فهجری دزفول گوازترانهوه‌ و سهرئهنجام دوای ١٤ ڕۆژ ڕاگیران له‌ زیندانن به‌ قهراری وهسیقه‌ له‌ زیندان ئازاد كرابوونبهوتهی كرێكارانی ناڕازیی، حهقدهستی مانگی ههشتی ئهو كرێكارانه‌ پهرداخت نهكراوه‌ و له‌ فیشی حقووقهكهشیان غهیبهت لێ دراوه‌. به‌ پێی ههواڵێكی دیكه‌ ههر لهم پێوهندهدا، دادگای كهیفهری دووی شارستانی شووش سهبارهت به‌ سكاڵای كارفهرمای شیركهتی ههفت تهپه‌ لهدژی كرێكارانی ناڕازیی ئهم شیركهته، بڕیاری بهدواداچوونی قهزایی بۆ ئهم كرێكارانهی ههڵوهشاندووهتهوه‌ و بهمجۆره‌ ئێعتڕازی كارفهرمای شیركهت ڕهت كراوهتهوه‌.