كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی په‌یمانكاری پاڵاوگه‌ی تاران

ژمارێك لهكرێكارانی پهیمانكاری پاڵاوگهی تاران رۆژی شهممه‌ ٩ی ڕهشهممه، له‌ نارهزایهتی به‌ نابهرابهری له‌ پهرداختی حهقدهست و مهزایاكانیان، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

به‌ پێی راپۆرتهكان، كرێكارانی نهوتی تاران له‌ ئاست نایهكسانی حهقدهست و پاداشت و مهزایای نێوان كرێكارانی ڕهسمی و قهراردادی ئهم شیركهته‌ نارازین و خوازیاری لهناوبردنی ئهم نابهرابهرییانه‌ و یهكسانسازی حقووقهكانیان بوون.