كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی په‌یمانكاری شیركه‌تی عه‌مه‌لیاتی غه‌یره‌ سه‌نعه‌تی و خه‌ده‌ماتی سه‌نایه‌عی پێترۆشیمی ماهشه‌هر

رۆژی شهممه‌ ١٨ی ریبهندان، كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی پهیمانی شیركهتی عهمهلیاتی غهیره‌ سهنعهتی و خهدهماتی سهنایهعی پێترۆشیمی بهندهری ماهشههر، له‌ نارهزایهتیی به‌ باروودۆخی پێشهییان، له‌ بهرامبهر حهراسهتی شارهكی بێعسهتی ئهمشاره، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

كرێكارانی نارازی لهم كۆبوونهوه‌ دا رایانگهیاندخوازیاری بهرێوهبردنی گهڵاڵهی ریزبهندیی كاره‌ سهخت و زیانبارهكانبه‌ پێی ئهم راپۆرته، بڕیاره‌ كه‌ له‌ داهاتووێكی نزێك دا، نزیكهی ٣٠٠ كهس له‌ پێرسۆنێلی خهدهمات و ئۆمووری وهرزشی پێترۆشیمی بهندهری ئیمام، تێكهڵاو به‌ پێرسۆنێلی ئهم شیركهته‌ بن كه‌ ههر ئهمه‌ بووهته‌ هۆی نیگهرانی كرێكارانی ئهم شیركهته‌.