كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی په‌یمانی شیركه‌تی نه‌وت

سهرله‌ بهیانی رۆژی شهممه‌ ٢٥ی رێبهندان، كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی پهیمانی سهنعهتی نهوت، له‌ ژمارهیهك له‌ ناوچه‌ ئابوورییه‌ تایبهتهكان، له‌ نارهزایهتیی به‌ بهرێوه‌ نهچوونی گهڵاڵهی ریزبهندی پێشهكان، و ههروهها پهرداخت نهكردنی حهقدهسته‌ دواخراوهكانیان، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتیی.

كرێكارانی نارازی لهم كۆبوونهوهیهدا‌ رایانگهیاندگهڵاڵهی ریزبهندی پیشهكانی كرێكارانی سهنعهتی نهوت، قهرار بوو له‌ سهرهتای مانگی خاكهلێوهی ١٣٩٩ی ههتاوی، بهرێوهبچێت و ببێته‌ هۆی باشتركردنی باروودۆخی كار و زیاد كردنهوهی حهقدهستهكانی پتر له‌ ١٠٠ كرێكار، بهڵام هێشتا ئهم گهڵاڵهیه‌ له‌ ژمارهیهك له‌ ناوچهكان وهكوو، ناوچهی ئازادی ماهشههر و ناوچهی تاتیبهتی ئابووری وزهی پارس، بهرێوه‌ نهچووه‌ و بههۆیهوه‌ خاوهنكاران له‌ ژمارهیهك له‌ ناوچه‌ تایبهته‌ ئابوورییهكان، حهقدهستی كرێكاران تا ٣٠ له‌ سهد، كهم كهنهوه‌.