كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی پیترۆشیمی بافت

رۆژی چوارشهممه‌ ١٥ی رێبهندان،كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی پیترۆشیمی بافت له‌ بهندهری ماهشههر، له‌ نارهزایهتیی به‌ سهرهنج نهدان به‌ داخوازییهكانیان، له‌ بهرامبهر بینای ئهم شیركهته، دهستیان داوهته‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتیی.

كرێكارانی نارازی كۆی گشتی خواستهكانیان یه‌ شێوه‌ راگهیاندووه‌: لابردنی نابهرابهری له‌ پهرداختی حهقدهست و مهزایا، ئیجرای كاملی تهرحی ریزبهندی پیشهكان، پێشكهش كردنی خزمهتگووزاری ریفاهی و بوونی ئهمنییهتی پیشهییانكرێكارانی نارازی لهم كۆبۆنهوهیه‌ ههروهها رایانگهیاندكرێكارانی پیترۆشیمی بافت، له‌ لایهن بهرێهبهرانی ئهم شیركهتهوه‌ مهجبوور به‌ ئیمزای بهڵێننامههاییهك بوون كه‌ به‌ تهواوی مافهكانیان پێشێل دهكات و كرێكاران وادار به‌ یێدهنگی له‌ ئاست ئهم نابرابهریانه‌ دهكات.

كۆبوونهوهی كرێكارانی پیترۆشیمی بافت

رۆژی چوارشهممه‌ ١٥ی رێبهندان،كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی پیترۆشیمی بافت له‌ بهندهری ماهشههر، له‌ نارهزایهتیی به‌ سهرهنج نهدان به‌ داخوازییهكانیان، له‌ بهرامبهر بینای ئهم شیركهته، دهستیان داوهته‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتیی.

كرێكارانی نارازی كۆی گشتی خواستهكانیان یه‌ شێوه‌ راگهیاندووه‌: لابردنی نابهرابهری له‌ پهرداختی حهقدهست و مهزایا، ئیجرای كاملی تهرحی ریزبهندی پیشهكان، پێشكهش كردنی خزمهتگووزاری ریفاهی و بوونی ئهمنییهتی پیشهییانكرێكارانی نارازی لهم كۆبۆنهوهیه‌ ههروهها رایانگهیاندكرێكارانی پیترۆشیمی بافت، له‌ لایهن بهرێهبهرانی ئهم شیركهتهوه‌ مهجبوور به‌ ئیمزای بهڵێننامههاییهك بوون كه‌ به‌ تهواوی مافهكانیان پێشێل دهكات و كرێكاران وادار به‌ یێدهنگی له‌ ئاست ئهم نابرابهریانه‌ دهكات.