كۆبوونه‌وه‌ی كه‌شاوه‌رزانی شه‌رقی ئۆستانی ئیسفه‌هان

ژمارهیهك له‌ كهشاوهرزانی شهرقی ئۆستانی ئیسفههان، ڕۆژی چوارشهممه‌ ١٠ی بهفرانبار، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ پێڕانهگهیشتن به‌ خواستهكانیان بۆ جارێكی دیكه‌ له‌ بهرامبهر شیركهتی ئاوی مهنتهقهیی ئهمشاره، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

نوێنهری جووتیارانی ناڕازیی وێڕای ئاماژه‌ بهوهیكه‌ كهشاوهرزان له‌ ناڕهزایهتیی به‌ نهكرانهوهی ئاوی ڕووباری زایهندهڕوود و نهپاڵاوتنی فازڵاو دهستیانداوهته‌ كۆبوونهوه، دهڵێتكهشاوهزرانی ئیسفههانی خوازیاری دابین كردنی حهق ئابه‌ بۆ كهشاوهزرانی ئهم ناوچهیه‌ و ههروهها خوازیاری بهستنی قهراردادی گونجاو و دیاری كردنی كاتی ئاوبهندهكان له‌ نێوان ئهم ڕووبارهنناوبراو ڕاشیگهیاندووه‌: بڕیار بوو به‌ مهبهستی چاندنی بهرههمهكان، له‌ ڕێكهوتی ٢٠ی بهفرانبارهوه‌ تا یهكهم ڕۆژی مانگی ڕێبهندان ڕێكهوتێك بۆ كردنهوهی ئاوی ئهم ڕووباره‌ دیاری بكرێت، بهڵام ههتا ئێستا هیچ ههنگاوێك بهم ئاڕاستهیه‌ ههڵنهگیراوه‌.