كۆبوونه‌وه‌ی مۆعه‌لیمان له‌ به‌رامبه‌ر مه‌جلیس

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، كۆمهلێك له‌ مۆعهلیمان ڕۆژی دووشهممه‌ ٢٩ی بهفرانبار له‌ بهرامبهر ساختمانی مهجلیسی ڕژیم، كۆبوونهوهی ناڕهزایهتیان بهڕێوهبرد.

ئهم مۆعهلیمانه كه‌ تازه‌ له‌ لایان ئامووزش و پهروهرشهوه‌ دامهزراون، ڕیزبهندی مۆعهلیمهكانیان تێكهڵ به‌ ههڵاواردن له‌ قهڵهم دا و خوازیاری یهكسان سازی حقووقهكان بوونئهوان دهڵێن كه‌ ” توانایی و لێهاتووی مۆعهلیمان  لهم ڕیز بهندیانهدا به‌ شێوهی گونجاو لهبهر چاو ناگیرێت