كۆبوونه‌وه‌ی میواندارانی شیركه‌تی فه‌ننی بیتا سه‌نعه‌ت

كۆمهڵێك له‌ میواندارانی دهركراوی شیركهتی فهننی ڕێگای ئاسنی “بیتا سهنعهت، ڕۆژی چوارشهممه‌ ٥ی سهرماوهز، به‌ خواستی گهڕانهوه‌ بۆ سهر كار له‌ بهرامبهر دهفتهری ئهم شیركهته‌ له‌ شاری تاران، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، ئهم كرێكارانه‌‌ له‌ ٩ مانگ لهمهوبهرهوه‌ له‌ لایهن بهرپرسانی ڕێگای ئاسن به‌ بیانووی جۆراوجۆر لهوانه‌ “پێویست نهبوون پێیان” و به‌ بێ پهرداخت كردنی حهقدهستهكانیان و ههروهها حهقی بیمهی بێكاریان لهسهر كارهكانیان دهركراونشایانی باسه، كرێكارانی شیركهتهكانی ڕێگای ئاسنی “مههتاب، ماربین، ڕهیل سهبا و ڕههنهوهردیش له‌ بارودۆخێكی هاوشێوهدا بهسهر دهبهن.