كۆبوونه‌وه‌ی ناره‌زایه‌تی جووتیارانی موورچه‌خورتی ئیسفه‌هان

رۆژی دوشهممه‌ ٢٠ی رێبهندان، كۆمهڵێك له‌ جووتیارانی شارستانی “موورچهخورتی ئیسفههان، له‌ نێو زهمینهكانیاندا كۆبوونهی نارهزایهتیان بهرێوهبرد.

كریكارانی نارازی و بهشدار بووی لهم كۆبوونهوهیه، هۆكاری كۆبوونهكهیان، نارهزایهتی له‌ ئاست بڕین و قهتعی دارهكان، ههروهها له‌ ناوبردنی سیستهمی ئاورهسانی زهمینهكانیان، له‌ لایهن هێزهكانی ئیدارهی ئاوی ئهم شاره‌‌ ڕاگهیاندووه‌.