كۆبوونه‌وه‌ی ناره‌زایه‌تی خانه‌نشینكراوانی بانكه‌كان له‌ تاران

رۆژی شهممه٩ی ڕهشهممه، كۆبوونهوهی نارهزایهتی خانهنشینكراوانی بانكهكان له‌ تاران و له‌ بهرامبهر سهندووقی خانهنشینكراوانی بانكهكان بهرێوه‌ چوو.

خانهنشینكراوان و حقووق بگیرانی بانكه‌ جوراوجۆرهكانی ئێران به‌ كۆبوونهوه‌ له‌ بهرامبهر سهندووقی خانهنشینكراوان، خوازیاری بهرێوهچوونی دهقێقی هاوسانسازی و باش كردنی باروودۆخی ژیانیان بوون و رایانگهیاندیاسای بهرێوهبردنی خهدهماتی كیشوهری بۆ خانهنشینكراوان به‌ باشی ئیجرا ناوێت و بووهته‌ هۆكارێك بۆ بێبهش بوونی خانهنشینكراوان له‌ زۆربهی مهزایاكانیان.