كۆبوونه‌وه‌ی ناره‌زایه‌تی كریكارانی ده‌ركراوی فوولادی زاگرۆس

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی دهركراوی، فوولادی زاگرۆس له‌ شاری قوروه، رۆژی دووشهممه‌ ٢٧ی رێبهندان، له‌ نارهزایهتی به‌ بهردهوامی بیلاتهكلیفی پێشهییان، له‌ بهرامبهر ئهم كارخانهیه‌ دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

كرێكارانینارازیلهم كۆبوونهوهیه‌ رایانگهیاندشیركهتی فوولادی زاگرۆس، كه‌ له‌ رهشهممهی ١٣٩٢، سههامدارانی ئهم شیركهته، بڕیاری ئینحلالی ئهم سایتهیان دابووبه‌ دوای چهندین ساڵ باروودۆخی كرێكارانیان هێشتا تهعیین تهكلیف، نهكردووه‌. كرێكارانی شیركهتی فوولادی زاگرۆس، به‌ دوای بڕیاری سههامدارانی ئهم سایته‌ له‌ بهرههم هێنان خارج كردنی ئهم شیركهته، به‌ شێوهیهكی بهردهوام چهندین جار، كۆبوونهوهی نارهزایهتیان بهرێوه‌ بردووه، بهڵام تاكوو ئێستا بهرێوبهورانی دهوڵهتی هیچ سهرنجیكیان نهداوهته‌ داخوازییهكانیان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *