كۆبوونه‌وه‌ی ناره‌زایه‌تی كرێكارانی له‌كارده‌ركراوی شیركه‌تی ره‌یلی “ڕه‌جا”

كۆموڵێك له‌ كرێكارانی له‌ كار دهركراوی شیركهتی رهیلی “ڕهجا، رۆژی شهممه‌ ٩ی ڕهشهممه، له‌ نارهزایهتی به‌ پهرداخت نهكرانی بیمهی بێكاری كۆرۆنا له‌ بهرامبهر سازمانی تهئمین ئیجتیماعی دهستیان دایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی راپۆرتهكان، به‌ دوای تێپهربوونی ٩ مانگ له‌ كار دهرگرانی ژمارێك له‌ كرێكارانی شیركهتی “ڕهجا، هێشتا كرێكارانی ئهم ناوهنده‌ نهیانتوانیوه‌ بیمهی مۆقهڕهڕی بیكاری رۆژانی كۆرۆنا، وهربگرن و له‌ سهرهتای هاتنی وهرزی بههار خوازیاری پهرداختی خواستهكانیان بوون.