كۆبوونه‌وه‌ی ناره‌زایه‌تی كرێكارانی ناوه‌ندی بازه‌رگانی ئه‌روه‌ند

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی ناوهندی بازهرگانی ئهروهند، له‌ درێژهی نارهزایهتییهكانیاندا، رۆژی شهممه‌ ٢ی ڕهشهممه، له‌ نارهزایهتی به‌ پهرداخت نهكردنی حهقدهسته‌ دهاخراوهكانیان، لهبهرامبهر بینای ئهم ناوهنده، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

به‌ پێی راپۆرتهكان، كرێكارانی ناوهندی بازهرگانی ئهروهند لهماوهی چهند مانگی ڕابردوودا چهندین جار خوازیاری پهرداختی حهقدهسته‌ دواخراوهكانیان بوونشایانی باسه، كرێكارانی نارازی ئهم ناوهنده‌ تیجاریه‌ ٣ بۆ ٤ مانگ حهقدهستی دواخراویان ههیه‌ و دهڵێنباروودۆخی خراپی ئابووری و دواخرانی حهقدهستهكانیان، ژیانیانی تووشی كێشه‌ و گرفت كردووه‌ و ساڵانێكه‌ ئهم بابهته‌ پهیگیری دهكهن، بهڵام بهرێوبهرانی ناوچهی ئازادی ئهروهند هیچ سهرهنجێكیان به‌ داخوازییهكانیان نهداوه‌ و ههر بهم هۆیهوه‌ خوازیاری لابردنی شیركهته‌ پهیمانكاریهكانی چالاك لهم ناوهنده‌ تیجاریهن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *