كۆبوونه‌وه‌ی ناره‌زایه‌تی كرێكارانی شاره‌داری “سیسه‌خت”

رۆژی دووشهممه‌ ٤ی ڕهشهممه، كرێكارانی شارهداری “سیسهخت، له‌ ئاست بهرز بوونهوهی كێشه‌ و گرفتهكانیان به‌ بوونهی هاتنی بۆمهلهرزهی چهند رۆژ پێش ئێستای ئهم شاره‌ و سهرهنج نهدانی بهرپرسانی دهوڵهتی، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

به‌ وتهی نوێنهری ئهم كرێكارانه،له‌ كاتێكدا كه‌ چهند رۆژێك له‌ بۆمهلهرزهی شاری “سیسسهخت” تێپهر دهبێت، كرێكاران بێ سهرپهناه ماون و سهرهڕای باروودۆخی نالهباری ژیانیان، له‌ باروودۆخێكی زۆر خراپدا دهژینبه‌ وتهی ئهم كرێكاره، ١٠ مانگه‌ حهقدهستهكانیان دواخراوه‌ و هاتنی بۆمهلهرزهی ئهم دوایانه‌ كێشهكانیانی چهند بهرابهر كردووه‌ و جگه‌ له‌ ژمارهیهكی كهم له‌ خهڵك، زۆربهی لێقهوماوان نه‌ مهسكهنێكیان ههیه‌ و نه‌ چادریان پێدراوه‌ و له‌ دابێن كردنی خۆراك بۆ خۆیان و بنهماڵهكانیان عاجز و بێ ئیمكانن.