كۆبوونه‌وه‌ی ناره‌زایه‌تی مۆعه‌لیمانی پێش ده‌بستانی گیلان

كۆمهڵێك له‌ مۆعهلیمانی پێش دهبستانی گیلان، رۆژی چوارشهممه‌ ٢٢ی رێبهندان، له‌ نارهزایهتی به‌ نهگۆڕدرانی باروودۆخی كارییان، له‌ بهرامبهر ئۆستانداری رهشت دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

مۆعهلیمانی نارازی لهم كۆبوونهوهیهدا رایانگهیاندخواستی ئهوان ئهوهیه‌ كه‌ به‌ دوای چهندین ساڵ كار كردن وهكوو مۆعهلیمی پێش دهبستانی، له‌ ئاموزش و پهروهرش دا، بهڕهسمی دابمهزرینشایانی باسه، به‌ دوای تێپهربوونی  ٩ ساڵ له‌ تهعیین تهكلیفی مۆعهلیمانی پێش  دهبستانی، ئهم پهسهندكراوهی مهجلیس بهرێوه‌ نهچووه‌ و دۆخی مۆعهلیمان له‌ ئیبهام و ناڕوونی دایه‌.