كۆبوونه‌وه‌ی ناره‌زایه‌تی پێرسۆنێلی شیركه‌تی زانكۆی چه‌مران

كۆمهڵێك له‌ پێرسۆنێلی شیركهتی زانكۆی چهمران، رۆژی دووشهممه‌ ١١ی ڕهشهممه، له‌ نارهزایهتی بهپهرداخت نهكردنی مۆعهوهقاتیان، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

به‌ پێی راپۆرتهكان، پێرسۆنێلی ئهم شیركهته‌ پتر له‌ ٢٠ ساڵه‌ پێشینهی كاریان ههیه‌ و لهم كۆبوونهوهیه‌ خوزیاری بهرێوهچوونی گهڵاڵهی ریزبهندی پێشهكان و پهرداختی حقووق و عهیدی و سهنهوات دواخراوهكانیان بوون.