كۆبوونه‌وه‌ی ناڕه‌زایه‌تیی سه‌رایه‌دارانی مه‌دره‌سه‌كانی تاران

كۆمهڵێك له‌ سهرایهدارانی مهدرهسهكانی تاران، ڕۆژی دووشهممه‌ ٢٢ی بهفرانبار به‌ بهڕێوهبردنی كۆبوونهوهیهك له‌ بهرامبهر مهجلیسی ڕژیم، لهئاست بارودۆخی نالهباری گوزهرانیان ناڕهزایهتییان دهربڕی.

ناڕازییان لهم كۆبوونهوهیهدا ڕایانگهیاندووه‌: حهقدهستهكانیان پێنج قات لهژێر هێڵی ههژارییه‌ و ئهمهشه‌ ئهوانی لهگهڵ كێشهوگرفتێكی زۆر بهرهوڕوو كردووهتهوه‌. ناڕازییان داوایان له‌ بهناو نوێنهرانی خهڵك له‌ مهجلیس كردووه‌ كه‌ گوشار بخهنه‌ سهر وهزارهتی ئاموزش و پهروهرش تا به‌ كێشهی ماڵی كارمهندانی خزمهتگوزاریی مهدرهسهكانی ڕابگهن.