كۆبوونه‌وه‌ی ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی به‌نداوی بیجار له‌ ئۆستانی گیلان

نزیكهی ٤٢ كرێكاری پڕۆژهی بهنداوی شاری بیجاڕ له‌ ئۆستانی گیلان، ڕۆژی شهممه‌ ٨ی سهرماوهز، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ پهرداخت نهكرانی بڕی ١٤ مانگ حهقدهست و مهزایای دواخراویان و ههروهها دهركرانی ژمارهیهك له‌ هاوكارهكانیان، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهوتهی كرێكارانی ناڕازیی، شیركهتی پهیمانكاری ئهم پڕۆژهیه‌ سهرهڕای دواخرانی حهقدهست و مهزایاكانیان، له‌ كۆتایی مانگی گهڵارێزانی ئهمساڵ پێنج كهس له‌ هاوكارهكانیانی به‌ بیانووی پێویست نهبوون پێیان بهدوای تهواوبوونی قهراردادهكانیان لهسهر كار دهركردووه‌. دهشڵێنئهم كرێكارانه‌ كه‌ هێشتا سهنهوات، جێژنانه‌ و پاداشی كۆتایی ساڵی ٩٨یان پێنهدراوه، پهیمانكاری بڕی ١٤ مانگ لهحهقدهست و مهزیاكانیشیانی پهرداخت نهكردووه‌ و ههروهها حهقی بیمهی كرێكارانی ئهم پڕۆژهیهی به‌ سازمانی تهئمینی ئیجتماعی نهدراوه‌ و دهفتهرچه‌ بیمهكانیان لهگهڵ كێشهی تازهكردنهوه‌ بهرهوڕوو بووهتهوه‌.