كۆبوونه‌وه‌ی ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی مه‌عده‌نی ئاق ده‌ربه‌ندی سه‌ره‌خس

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی مهعدهنی ئاق دهربهندی سهرهخس له‌ ئۆستانی خۆراسانی ڕهزهوی، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١٨ی بهفرانبار، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ بیلاتهكلیفی كاریان دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهوتهی كرێكارانی ناڕازیی، بهدوای تێپهڕبوونی زیاتر له‌ ٤ مانگ بهسهر تهقینهوهكهی ئهم مهعدهنه‌ و گیان لهدهستدانی دوو كهس له‌ هاوكارهكانیان، ههتا ئێستا هیچ ههنگاوێك به‌ ئاڕاستهی دهستپێكردنهوهی چالاكییهكانی مهعدهن ههڵنهگیراوه‌ و كرێكارانی ئهم ناوهنده‌ كه‌ ههركامیان ١٠ ساڵ پێشینهی كاریان ههیه، له‌ بیلاتهكلیفی دا بهسهر دهبهن و چاوڕێی كرانهوهی سهرلهنوێی مهعدهننشایانی باسه، ئهو كرێكارانه‌ كه‌ قهراردادهكانیان ڕووی له‌ كۆتاییه‌ مهترسی دهركرانیان لهسهره‌ و ئهمهش نیگهرانی ئهم ژمارهیه‌ له‌ كرێكارانی لێكهوتووهتهوه‌.