كۆبوونه‌وه‌ی ناڕه‌زایه‌تیی په‌ره‌ستارانی ورمێ

كۆمهڵێك له‌ پهرهستارانی نهخۆشخانهكانی ورمێ، ڕۆژی دووشهممه‌ ٢٠ی گهلاوێژ، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ نهگۆڕینی بارودۆخی كاریان و ههروهها پهرداخت نهكرانی بڕی چهندین مانگ لهحقووق و مهزایاكانیان، له‌ بهرامبهر ئۆستانداریی ئهمشاره‌ دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

ناڕازییان دهڵێنكهم كردنهوهی پهرهستارانی بهشی تایبهت به‌ كۆرۆنا كه‌ به‌ شێوهی شیركهتی كار دهكهن، مهزایاكانیان له‌ مانگی ڕهشهممهی پارهكهوه‌ پهرداخت نهكراوه‌. دهشڵێنلهئاست چوونهسهرهوهی سهعات كاری و سهپاندانی زێدهكاری ئیجباری و پهرداخت نهكرانی مهزایاكانیان ناڕازیینبهوتهی ناڕازییان، سهعات كاری پهرهستاران له‌ ١٦٠ سهعاتهوه‌ بۆ ١٧٥ سهعات زیاد كراوه، به‌ بێ ئهوهیكه‌ حقووقهكانیان زیاد بكرێدهشڵێنبۆ ههر پهرهستارێك له‌ مانگدا ٥٠ سهعات حهقی زێدهكاری ئیجباری لهبهر چاو گیراوه‌.