كۆبوونه‌وه‌ی ناڕه‌زایه‌تیی چالاكانی ژینگه‌پارێز له‌ خوزستان

ژمارهیهك له‌ چالاكانی ژینگهپارێز، ئهنجومهنهكانی ژینگهپارێزی و هونهرمهندانی خوزستانی، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١١ی بهفرانبار، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ پهسهندكردنی بودجهی ڕاگوێزرانی ئاوی ڕووباری كاروون، لهسهر پردی هێلالی ئههواز دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

ناڕازییان لهڕێگهی بهدهستهوه‌ گرتنی چهندین پلاكارد لهوانه‌ “نا بۆ ڕاگوێزرانی ئاوی كاروون، “ڕاگوێزرانی ئاوی بههشهت ئاباد، لهناوچوونی كاروونه‌”، “حهق ئابه‌ كاروون كوانێ” و “مهرگی كاروون، مهرگی خوزستان و ئێرانه‌”، خوازیاری ڕاگیرانی پڕۆژهی ڕاگوێزرانی ئاوی ئهم ڕووباره‌ بوونبهوتهی ناڕازییان، بههۆی وشكساڵی له‌ خوزستان، زۆرێك له‌ دارستانهكانی ئهم ناوچهیه‌ لهناو چوون و بهردهام شایهتی لهناوچوونی زیاتری دارستانهكانی دوورگهی مینو له‌ ئابادانین.