كۆبوونه‌وه‌ی هاووڵاتییانی نارازی له‌ چابه‌هار

به‌ پێی راپۆرتی كهمپهینی بڵاوكراوی كۆمهڵێك له‌ خهڵكی ناوچهی “كهچوو، “گۆرانكهش” و “پلانی” سهر به‌ شارستانی چابههار، رۆژی شهممه‌ ٢ی ڕهشهممه، له‌ نارهزایهتی به‌ بیناكردنی نا ئێستاندارد ی موجتهمهعی فوولاد لهم ناوچهیه، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

نارازیان لهم كۆبوونهوهیه‌ رایانگویاندئهم زهویانه‌ هین ئهوانه‌ و له‌ لایهن دهوڵهتهوه‌ داگێركراوه‌ و دهیانهوێت مۆجتهمهعی فوولاد لهم ناوچهیه‌ بینا كهنهاووڵاتیانی نارازی ههروهها دهڵێنبیناكردنی ئهم ناوهنده‌ سهنعهتیه‌ نیازی به‌ ئیجازهی سازمانی محیت زیسته، بهڵام سازمانی مهنتهقهی ئازادی چابههار به‌ بێ  موجهویز و به‌ بێ كارشناسی، زهویه‌ كشت و كاڵیهكانیانی به‌ مهبهستی بینا كردنی مۆجتهمهعی فوولاد داگیركردووه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *