كۆبوونه‌ووه‌ی ناره‌زایه‌تیی جووتیارانی زاهیدان

كۆمهڵێك له‌ جووتیارانی زاهیدان، رۆژی ١٨ رێبهندان، له‌ نارهزایهتیی به‌ بیكاری و نهبوونی ههلی كار، له‌ نێو زهمینهكانیاندا دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

ئهم جووتیارانه‌ هۆكاری كۆبوونهوهكهیان بهم شێوهیه‌ راگهیاند، ئێعتراز به‌ بێكاری، نهبوونی بیمه‌ و هیچ جۆره‌ پشتیوانییهكی دهوڵهتییشایانی باسه، جووتیارانی زاهیدان به‌ هۆی نهبوونی ئاو و بارینی باران، زهویهكانیان وشك بووه‌ و له‌ باروودۆخێكی زۆر خراپدا ژیان بهسهر دهبهن و خوازیاری پێراگهیشتن به‌ داخوازییهكانیان بوون.