كۆبوونه‌ی ناره‌زایه‌تی كرێكارانی شیركه‌تی ئه‌بنیه‌ی فه‌نی رێگه‌ی ئاسنی زاگرۆس

رۆژی شهممه‌ ٢٥ی رێبهندان، كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی شیركهتی ئهبنیهی فهنی رێگهی ئاسنی زاگرۆس، له‌ نارهزایهتی به‌ پهرداخت نهكردنی مۆتالیباتی حقووقی و بیمهی دواخراو، له‌ شوێنی كارهكانیان،  دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

كرێكارانی ناڕازی، كۆی گشتی كێشهكانیان بهم شێوه‌ رادهگهیننپهرداختی مهتالیباتی حقووقی و بیمهیی دواكهوتوو، ههروهها، نهبوونی ئهمنییهتی پێشهیی به‌ هۆی قهراردادی كورت ماوه، و نادیار بوونی وهزعی مالكییهتی شیركهتی تراورس، كه ‌رادهستی بهشی خسوسی كراوه‌.