مانگرتنی كارمه‌ندانی ١١ی ئاسایشگا له‌ ئه‌مریكا

كارمهندانی ١١ی ئاسایشگای ئهمریكا له‌ ئهیالهتی “ئێلینۆیز، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ ئاستی لهخوارهوهی حقووقهكانیان دهستیان لهكار كێشایهوه‌ و مانیان گرت.

بهوتهی یهكێك له‌ كارمهندانی ناڕازیی، چیدی كاتی ئهوه‌ هاتووه‌ كه‌ دهبێ كارێك بكرێت و دڵنیا بین كه‌ سهرجهم كارمهندان و پێرسۆنێلی بهشی بێهداشت و دهرمان پشتیوانیان لێ دهكرێتناڕازییان ڕایانگهیاندووه‌: ئهگهر له‌ لایهن دهوڵهتهوه‌ پشتیوانیمان لێ نهكرێ، چیدی ناتوانن له‌ بهساڵاچواندا پارێزگاری بكهن.