مانگرتنی كرێكارانی شیركه‌تی ئامازۆن له‌ ئاڵمان

ژمارهیهك له‌ كرێكارانی ئاڵمانی كه‌ له‌ لقهكانی شیركهتی ئامازۆن لهم وڵاته‌ كار دهكهن له‌ ڕۆژی چوارشهممهی حهفتهی ڕابردووهوه‌ ههتا ئێستا له‌ ناڕهزایهتیی به‌ بارودۆخی نالهباری بێهداشتی ئهم شیركهتانه، دهستیان لهكار كێشاوهتهوه‌ و مانیان گرتووه‌.‌

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، نزیكهی ٢ ههزار و ٥٠٠ كرێكاری ئاڵمانی له‌ دوایین ڕۆژهكانی ههینی مانگی نۆوامبر ناسراو به‌ “ههینی ڕهش، دهستیان لهكار كێشاوهتهوه‌ و لهئاست باشتر نهبوونی بارودۆخی كاریان ناڕهزایهتییان دهربڕیوه‌. بهوتهی نوێنهری كرێكارانی شیركهتی ئامازۆن، ناڕهزایهتیی ئهوان لهئاست بارودۆخی نهگونجاوی بێهداشته‌ و بههۆی بڵاوبوونهوهی كۆرۆنا ناتوانن كۆبوونهوهی ناڕهزایهتیی بهڕێوهبهرن، ههر بۆیه‌ دهستیان لهكار كێشاوهتهوه‌ و مانیان گرتووه‌. هاوكات یهكێتیی كرێكاری ئاڵمان داوای له‌‌م شیركهته‌ ئامریكاییه‌ كردووه‌ كه‌ ڕێكاری زیاتر بۆ پاراستنی تهندرووستی و ئهمنییهتی كرێكاران بگرێته‌ بهر.