مانگرتنی كرێكارانی هێڵی ئاسنی شۆماڵ

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی هێڵی ئاسنی ناوچهی شۆماڵ، رۆژی سێشهممه‌ ٥ی ڕهشهممه، له‌ نارهزایهتی به‌ نهدرانی چهندین مانگ حهقدهستی دواخراویان، دهستیان لهكار كێشاوه‌ و كۆبوونهوهی نارهزایهتییان بهرێوهبرد.

بهپێی راپۆرتهكان، كرێكارانی هێڵی ئاسنی شۆماڵ، له‌ سهرماوهزی ئهمساڵهوه‌ تاكوو ئێستا هیچ حهقدهستێكیان پێنهدراوه‌ و ئهمه‌ له‌ حاڵێكدایه‌ كه‌ لانی زۆری حهقدهستێكه‌ بۆیان دابین كراوه‌ ٣ ملیۆن تمهنه‌ كه‌ لهگهڵ باروودۆخی سهختی ژیانی ئێستا هیچ گوونجاو نییه‌ و مهعیشهتیانی خستۆته‌ مهترسیهوه‌. هاوكات كرێكارانی رێگهی ئاسنی ناحیهی لۆرستان ههروهها رایانگهیاندله‌ نارهزایهتی به‌ نابهرابهری، بی عهداڵهتی و زڵم و زۆری سهپێندراو و باروودۆخی سهختی ژیانیان، له‌ رێگهی بانگێشت كردنی كرێكارانی تهواوی ناحیهكانی پاراستنی هێڵهكانی ئاسنی، رایانگهیاند كه‌ به‌ مانگڕتنی گشتی كرێكارانی ئهم سهنعهته‌ پهیوهست بن.