مانگرتن و كۆبوونه‌وه‌ی كارمه‌ندانی موخابه‌راتی شیراز

كۆمهڵێك له‌ كارمهندانی موخابهراتی شیراز ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١ی گهڵارێزان، بۆ سێههمین ڕۆژی بهردهوام له‌ ئاست” نهبوونی ئهمنییهتی شوغڵی، شێوهی نوێی قهراردادهكان و بارودۆخی نالهباری كاریان” له‌ بهرامبهر ئۆستانداری فارس دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، مانگرتنی كارمهندانی موخابهراتی شیراز بووهته‌ هۆی پهككهوتنی هێڵی وڵامدانهوی ١١٨ی موخابهراتی شیرازبه‌ وتهی ناڕازییان، پهیمانكاری نوێی ئهم ناوهنده‌ ڕایگهیاندووه‌: مانهوهی كارمهندان پێوهندی به‌ بهستنی قهراردادی نوێیه‌ و بهم پێیه‌‌، حقووقی كارمهندانی به‌ ڕێژهی پێوهندی گرتنی خهڵك لهگهڵ ئهم ناوهنده‌ دیاری دهكرێت و ١٥٠ تا ٢٠٠ ههزار تمهنیش له‌ حقووقهكانیان كهم دهكرێتهوه‌. ناڕازییان ههروهها ئاماژهیان به‌ كهم كردنهوهی سهعاتی كار و مهزایاكانی پهیوهندیدار به‌ حهقی مهسكهن و عهولاد كردووه‌.