ماڵئاوایی له ژیانی پێشمه‌رگه‌یه‌كی دێرینی کۆمه‌ڵه له ناوچه‌ی سه‌رده‌شت

به پێی ههواڵی گهیشتوو له ناوچه ی ئالانی سهردهشت، ڕۆژی یهكشهممه‌ ١٧ی رهشهممهی ١٣٩٩ی هەتاوی کاک عهبدوڵای شاهانی ناسراو به “عهبه هۆمل ” به هۆی نهخۆشی ماڵئاوایی له ژیانکرد.

هاورئ عهبدوڵا پاش ئاشکرا بوونی تێکۆشانی کۆمهڵه خهباتی سیاسی و رێکخراوهیی خۆی به كۆمهڵهوه‌ گرێ دا . هاوڕێ عهبدوڵا ساڵی ١٣٦٠ چهکی پێشمهرگایهتیی کۆمهڵه ی له شان کرد و تا ساڵی ١٣٦٤ ی هەتاوی پێشمهرگه ی کۆمهڵه بوو . ئهم هاوڕێ ئازیزه له کاتی پهلاماری کۆماری ئیسلامی بۆ سهر ئالانی سهردهشت به توندی بریندار  بووپاش سارێژبوونی برینهکانی گهڕایهوه سهنگهری پێشمهرگایهتیی کۆمهڵه . هاوڕێ عهبدوڵا به هۆی دهستکورتی بنهماڵه و پاش چوار ساڵ پێشمهرگایهتی  له ساڵی ١٣٦٤ گهڕایهوه داوێنی بنهماڵهی . کۆماری ئیسلامی ئهم هاورێیهیان دهستگیر و پاش ماوهیهک ئازار ، ئهشکهنجه و زیندان و دوای ئهوهی هیچیان لێ بهدهست نههێنا به ناچار ئازادیان کردهاوڕێ عهبدوڵا وهک کهسایهتییهکی خۆشناو، وه ک دڵسۆزی کۆمهڵه له ناوچهی ئالانی سهردهشت  مایهوه و جێگای رێز و خۆشهویستی جهماوهری دڵسۆز و خهباتکاری ئاڵان بوو.