مه‌حكووم كردنی دوو چالاكی خوێندكاری و مه‌ده‌نی به‌ ٧ ساڵ زیندان

به‌ پێی راپۆرتهكان، له‌ ماوهی رۆژانی رابردوودا، “سهها مۆرتهزایی، چالاكی خوێندكاری، به‌ ٦ ساڵ زیندان و “سالار تاهێر ئهفشاری، چالاكی مهدهنی خهڵكی ئازهربایجانی غهربی، به‌ یهك ساڵ زیندانی تهعزیری مهحكووم كراون.

به‌ وتهی پارێزهری “سهها مۆرتهزایی، دادگای رژیم ناوبراوی به‌ تۆمهتی “كۆبوونهوه‌ و تهبانی دژی ئهمنییهتی میللی، تاوانبار كردووه‌ و ئهم “چالاكه‌ خوێندكارییهی به‌ ٦ ساڵ زیندان مهحكووم كردووه‌. ههروهها،سالار تاهێر ئهفشار، چالاكی مهدهنی خهڵكی ئازهربایجانی غهربی، له‌ رێكهوتی ٢٦ی پووشپهری ئهمساڵ، له‌ كۆبوونهوهیهكی نارهزایهتی له‌ شاری ورمێ، دهستبهسهر و دوای پێنج رۆژ به‌ دانانی وهسێقه‌ و به‌ شێوهی كاتی، ئازاد كرابووشایانی باسه، ناوبراو له‌ لایهن دادگاوه، به‌ تۆمهتی،تهبلیغ دژی رژیم، به‌ یهك ساڵ زیندانی تهعزیری مهحكووم كراوه‌.