مه‌حكووم كردنی چالاكێكی خوێندكاری و سیاسی به‌ پێیج ساڵ زیندانی ته‌عزیری

به‌ پێی راپۆرتهكان، “لهیلا حسێن زاده‌” چالاكی خوێندكاری و زیندانی سیاسی پێشوو، له‌ لایهن دادگای ڕژیمهوه‌ له‌ شاری تاران، به‌ پێنج ساڵ زیندانی تهعزیری و دوو ساڵ بێدهنگی له‌ تۆره‌ كۆمهڵایهتییهكان مهحكووم كرا.

شایانی باسه، ، “لهیلا حسێن زاده‌” چالاكی سیاسی و خوێندكاری به‌ تۆمهتی “ئیجتیماع و تهبانی به‌ ئامانجی ئێقدام دژی ئهمنییهتی وڵات، به‌ پێنج ساڵ زیندانی تهعزیری مهحكووم كراوه‌. جێی ئاماژهیه، ناوبراو به‌ بیانووی بهشداربوون له‌ رێورهسمی جهشن و شادی “محهممهد شهریفی مۆقهدهم” دهروێشی گۆنابادی بهندكراو، له‌ بهرامبهر دانشگای سهنعهتی شهریف، دهستبهسهر و راگوێزی گرتووخانهی ئیتلاعات كرابوو.