ناره‌زایه‌تی كرێكارانی هێڵی ٥ی مێترۆی تاران

كۆموڵێك له‌ كرێكارانی هێڵی ٥ی مێترۆی تاران، رۆژی شهممه‌ ٢٥ی رێبهندان، له‌ نارهزایهتی به‌ پهرداخت نهكردنی سێ مانگ له‌ حهقدهسته‌ دواخراوهكانیان، له‌ شوێنی كارهكهیان، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

كرێكارانی نارازی و بهشداربوو لهم كۆبوونهوهیه‌ دهڵێنسهرهڕای سێ مانگ دواخرانی سێ مانگهی حهقدهستهكان، زیاتر له‌ پێنج مانگیشه‌ كه‌ حهقی بیهكانیان به‌ سازمانی تهئمین ئیجتیماعی، پهرداخت نهكراوه‌ و ئهوهش لهحاڵێك دایه‌ كه‌ حهقی بیمه كانیان‌ به‌ پێی فیشی‌ حقووقی، له‌ حهقدهستهكانیان كهم كراوهتهوه‌.